ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย ในหัวข้อ “ยุติความรุนแรงในครอบครัว”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย ในหัวข้อ “ยุติความรุนแรงในครอบครัว”
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย ในหัวข้อ “ยุติความรุนแรงในครอบครัว” ในโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว” จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพื่อให้บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำกลุ่มต่างๆ อาสาสมัครประชาชนและภาคีเครือข่าย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล รับรู้โทษทัณฑ์ และความคุ้มครองทางกฎหมาย ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพื่อให้สังคมและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายระวังปัญหาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ