ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ คุ้มครองสวัสดิภาพ เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจรรมที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์ปรับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวให้ชุมชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ คุ้มครองสวัสดิภาพ เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจรรมที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์ปรับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวให้ชุมชน
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”กิจรรมที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์ปรับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรง       ในครอบครัวให้ชุมชน เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของศาล และกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อให้ทราบถึงโทษและความคุ้มครองตามกฎหมายบัญญัติไว้และรณรงค์ปรับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ