ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 3 สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 3 สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 3 สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยมี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและกลไกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความรุนแรงในครอบครัวเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากร ให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของศาลและกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพและความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อให้วิทยากรที่สร้างขึ้นได้เผยแพร่ความรู้ต่อไปยังผู้นำชุมชนและประชาชนรับรู้ถึงโทษทัณฑ์ และความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 อันเป็นช่องทางหนึ่งของกลไกป้องกันเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯเครือข่ายวิทยากร และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศาลอุทธรณ์ภาค 8  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ