ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 : เรียนรู้การดูแลสุขภาพ (Health Care Learning)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ  “พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กิจกรรมที่ 1 : เรียนรู้การดูแลสุขภาพ (Health Care Learning)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 : เรียนรู้การดูแลสุขภาพ (Health Care Learning) เพื่อให้บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตประเมินสมรรถนะและวางแผนพัฒนาตนเอง ให้มีสมรรถนะตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด ทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร อัษฎามงคล และนางเพ็ญศรี อุปัติศฤงค์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ