ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย หัวข้อเรื่อง กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพ

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย หัวข้อเรื่อง กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอำนาจ ศรีอรุณราช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย หัวข้อเรื่อง กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพ และประชาสัมพันธ์โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ กิจกรรมที่ ๓ สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยมีการเปิดรับสมัครวิทยากรในโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ