ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการบวชเนกขัมมะน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการบวชเนกขัมมะน้อมเกล้าฯ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 นายรัฐวิชญ อริยญพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2561 โดยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญกตเวทีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทำให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะ จำนวน 13 คน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด (วัดพระใหญ่) ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ