ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวและคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวและคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหา  ความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และกำหนดแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวและคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวและคดีคุ้มครองสวัสดิภาพได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ อัยการ ผู้อำนวยการศาลเยาวชนฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../  


เอกสารแนบ