ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคลและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ นำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ บริษัท โบ๊ทลากูน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ