ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบฯ จัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบฯ  จัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน” ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทำให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ