ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มทักษะการให้บริการเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มทักษะการให้บริการเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มทักษะการให้บริการเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กำหนดดำเนินการในวันที่ 8 และ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิภารัตน์ เชื้อไทย อาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเป็นวิทยากร โดยมีผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต... /


เอกสารแนบ