ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

แบบกรอกประวัติผู้พิพากษาสมทบ ใหม่


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตดำเนินการให้ผู้พิพากษาสมทบที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อรวมจำนวน 8 ท่าน ดำเนินการกรอกประวัติพร้อมส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต รวบรวมส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ