ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ”
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการคดีและการบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรม” โดยได้รับเกียรติจากนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต บรรยายในหัวข้อเรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในศาลและแนวทางแก้ไขโดยมีผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล.../ 


เอกสารแนบ