ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุม คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุม คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพิจารณา แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เสนอแนะแนวทาง และพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่างกันให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ อัยการ ตำรวจ ตัวแทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ