ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้พิพากษาสมทบ จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้พิพากษาสมทบ  จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้พิพากษาสมทบ จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” กิจกรรม ออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรของศาลมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันโรค และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการ
และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ