ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดประชุมคณะทำงานศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ในคดีอาญา     แก่ผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย พยาน และผู้มาติดต่อราชการ โดยมีผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ชั้น 2  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต