ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ไกล่เกลี่ยสร้างสรรค์ สมานฉันท์สร้างชาติ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ไกล่เกลี่ยสร้างสรรค์ สมานฉันท์สร้างชาติ”
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ไกล่เกลี่ยสร้างสรรค์ สมานฉันท์สร้างชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ย  ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 โรงเรียน มีผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ