ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีทำบุญศาลทางศาสนาอิสลามและทางศาสนาพุทธ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีทำบุญศาลทางศาสนาอิสลามและทางศาสนาพุทธ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอม จัดพิธีทำบุญศาล 2 แบบ คือ ทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ