ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายใหม่
รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานั้น โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ตัวแทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ  ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ