ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประชุมสำนักงานประจำเดือน มกราคม

ประชุมสำนักงานประจำเดือน มกราคม
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมเจ้าหน้าที่ศาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การปฎิบัติราชการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./