ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

โครงการ ?ศาลเยาวชนและครอบครัวเผยแพร่ความรู้ สื่อสารผ่านวิทยุท้องถิ่น?

โครงการ ?ศาลเยาวชนและครอบครัวเผยแพร่ความรู้ สื่อสารผ่านวิทยุท้องถิ่น?
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ศาลเยาวชนและครอบครัวเผยแพร่ความรู้ สื่อสารผ่านวิทยุท้องถิ่น”
ณ สถานีวิทยุเสียงสามยอดจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง   จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นการจัดรายการวิทยุร่วมกันระหว่างนางสาวมนรดา สอิ้งทอง นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  และนายปุญณชัยธีร์ จโนภาส นิติกร กับคุณวาสนา ไมอินทร์ นายสถานีวิทยุเสียงสามยอดทางคลื่น
FM ๙๕.๐ MHZ ในหัวข้อเรื่อง “การขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวต่อศาล” เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอน
วิธีการขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น./