ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประชุมคณะทำงานโครงการโครงการ ?เติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุข วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560? และโครงการ ?บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช?

ประชุมคณะทำงานโครงการโครงการ ?เติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุข วันเด็กแห่งชาติ   ประจำปี 2560? และโครงการ ?บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช?
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานโครงการ “เติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุข วันเด็กแห่งชาติ     ประจำปี 2560” และโครงการ “บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้พิพากษาอาวุโส ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการของศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน    ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./