ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประกาศผล โครงการประกวดเรียงความ หัวข้อเรื่อง"พ่อหลวงในดวงใจ"


ประกาศผล
โครงการประกวดเรียงความ หัวข้อเรื่อง "พ่อหลวงในดวงใจ"

1. นางสาวนทีกานต์  ภูผา               รางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวพิมพ์ชนก ดิษฐพงศ์        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3. นางสาวลัลน์ลลิต นิยมพงศ์         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
4. เด็กหญิงกชพรรณ สุขเกิด           รางวัลชมเชย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตกำหนดมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลตามรายชื่อข้างต้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมก้องยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต