ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประชุมการมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรม ทั่วประเทศ

ประชุมการมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรม ทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรม ทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้อง สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ โดยมีผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และพนักงานราชการ     ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมก้องยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./