ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การปฎิบัติราชการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยมีผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./