ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย "กิจกรรม 5 ส (BIG Cleaning Day)"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย \"กิจกรรม 5 ส (BIG Cleaning Day)\"
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย “กิจกรรม 5 ส (BIG Cleaning Day)” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน  ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป โดยนายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้า  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นางสาวมาเรียม  วันเดวา ธานในพิธีเปิดโครงการ นางผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน รปภ. เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับ  การปล่อยตัวชั่วคราว เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 80 คน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ