ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการ ?ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน?
เมื่อวันที่  3 – 4 กันยายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย วิธีการและขั้นตอนการบังคับคดี การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายวงศนันท์  วิวัฒน์วานิช ธานในพิธีเปิดโครงการ นางผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว นายวงศนันท์  วิวัฒน์วานิช  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ“กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30)” “ขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกัน” ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดีนายประกัน ปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางแก้ไข และนางสาวมาเรียม  วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ในการให้ข้อคิดและคำแนะนำในการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ เขาหลัก    บาย กะตะธานี จังหวัดพังงา../


เอกสารแนบ