ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดภูเก็ต

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559  นายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2559 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจังหวัดภูเก็ต ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต  ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../