ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ? ประจำปี 2559 กิจกรรมแข่งขันโต้วาทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในญัตติ ?การไกล่เกลี่ยคดีในศาล ดีกว่าสืบพยานในบัลลังก์?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ? ประจำปี 2559  กิจกรรมแข่งขันโต้วาทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   ในญัตติ ?การไกล่เกลี่ยคดีในศาล ดีกว่าสืบพยานในบัลลังก์?
 เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2559  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี   และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2559  กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับเยาวชนโดยแข่งขันโต้วาทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในญัตติ “การไกล่เกลี่ยคดีในศาล ดีกว่าสืบพยานในบัลลังก์” ระหว่างโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต  โดยได้รับเกียรติจากนายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว นายนราธิป  บุญญพนิช  และนายทศพล  พิทักษ์เนตินัย  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นกรรมการ ในการตัดสิน  ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  และโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร... /  


เอกสารแนบ