ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะนิเทศงานธุรการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะนิเทศงานธุรการ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕9 นายยงยุทธ  แสงรุ่งเรือง  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะเดินทาง ไปตรวจราชการ  และนิเทศงานธุรการศาลในเขตอำนาจ ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 4   ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษา            หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ นางสาวมาเรียม  วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต   และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ../