ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559?
เมื่อวันที่  2 สิงหาคม  2559  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน เยาวชน นักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจ และเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจและหน้าที่ ตลอดจนขั้นตอนการติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยนายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายนราธิป ธานในพิธีเปิดโครงการ นาง  บุญญพนิช  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวต่อสังคม” โดยมีนายนราธิป  บุญญพนิช  นายทศพล  พิทักษ์เนตินัย  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  และนางกรรชมน  บุญวัฒโนภาส  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” ให้แก่นักศึกษา จำนวน 250 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต../


เอกสารแนบ