ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?วิเคราะห์อนาคตเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการ  ?วิเคราะห์อนาคตเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม?
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “วิเคราะห์อนาคตเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยพฤติกรรม” โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน   ที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใช้เป็นแนวทาง  ในการประกอบอาชีพหรือดำเนินชีวิต” โดยได้รับเกียรติจากท่านชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  พร้อมด้วยนางสาวมาเรียม  วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาสมทบ คณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สมาคมสตรีการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย  มีเรือตรีหญิงธิณัฐสิริน  ศรีชุมพล ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ลายพิมพ์นิ้วมือจากสถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ NST  เป็นวิทยากร ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต