ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?สภากาแฟ (Morning talk)? กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดภูเก็ต

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ ?สภากาแฟ (Morning talk)?  กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดย นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  และนางสาวมาเรียม  วันเดวา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ตมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ่วมกัน และถือเป็นเวทีพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารกัน ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจากนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์  เชาว์กิจค้า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำรวจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต    ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต  บุคคลในกระบวนการยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ