ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากร บรรยายกฎหมาย หัวข้อเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและการคุ้มครองสตรี” โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน การกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากร บรรยายกฎหมาย   หัวข้อเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและการคุ้มครองสตรี” โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน การกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอำนาจ ศรีอรุณราช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย หัวข้อเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและการคุ้มครองสตรี” ในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรง ต่อเด็กพิการและสตรีพิการ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบูกิตตาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมธัญญปุระ เฮลท์ แอนด์ สปาร์ต รีสอร์ท อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี สตรีพิการ เด็กพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร และเครือข่ายด้านคนพิการ คณะอนุกรรมการฯ องค์กรด้านคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก..../  


เอกสารแนบ