หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

33

 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพิจารณา แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เสนอแนะแนวทาง และพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่างกันให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ อัยการ ตำรวจ ตัวแทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
พ.160/60
ไต่สวนผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.15/61
นัดสอบถามและดำเนินกระบวนการคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.3